AenAroo-koi Oud-Gastel    
Nederlands 
  Home
Contact kaart en route beschrijving Openingstijden
Producten
Bacterien
Beluchting
Filtermaterialen
Filters
Koi-Art.
Pompen
Skimmers
PVC/afsluiters/bodemdrain en doorvoeren
UVC lampen
UVC vervangingsonderdelen
Vijverfolie
Voer
Waterbehandeling
Water uitloop
Extra
algemene voorwaarden
Betalings mogelijkheden

algemene voorwaardenGarantie
Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant.
Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij AenAroo-koi aangekocht is.
1. Wanneer binnen 8 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.
2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 7 dagen retour en u ontvangt uw betaling terug.

Voor het bovenstaande punt geldt het volgende:
1. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.

Levertijden en leveringsvoorwaarden
Uw bestelling proberen wij z.s.m. bij u af te leveren, uiterlijk binnen 14 dagen.
De volgende verzend/leveringskosten zijn van toepassing op alle bestellingen binnen Nederland:


Binnen regio West-Brabant
Overige Nederland bedrag 50
Overige Nederland vanaf bedrag 51
Afhalen

Gratis
6,75
          Gratis
Gratis

                                                        
 

Voor vrachten met een lengte van meer dan 3 meter betaalt u 26,00 extra bezorgkosten
Prijzen voor grote filtersystemen zijn afhaalprijzen, anders gelden de algemene voorwaarden van Post.nl.
Voor andere landen als Nederland en België gelden de actuele tarieven van Post.nl. Het bedrag van verzending naar het buitenland is mede afhankelijk van het gewicht en lengte.

U ontvangt van uw bestelling een E-mail ter bevestiging. Tevens ontvangt u van AenAroo-koi een gespecificeerde factuur.

Betalingsmogelijkheden
Betaling kan op een veilige manier via ------- of u maakt het orderbedrag over op onze rekening: NL58RABO0161317383 t.n.v. AenAroo-koi Oud Gastel onder vermelding van het bestel/factuurnummer.
Na ontvangst van uw betaling maken wij uw bestelling gereed voor verzending.

Afhalen
Ook is het mogelijk uw bestelling bij AenAroo-koi af te halen. U maakt hiervoor van tevoren een afspraak.
Uiteraard betaalt u dan geen leveringskosten. Dit dient u duidelijk tijdens het bestelproces aan te geven of u maakt het telefonisch of elektronisch (per e-mail) kenbaar.
Het adres:
AenAroo-koi
Rolleweg 42
4751 VB Oud Gastel

Prijzen
Alle vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW en aangeduid in de valuta EURO ().
Algemene Voorwaarden
1. Op de door AenAroo-koi gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing,
Aanbiedingen
2. De aanbiedingen die bij AenAroo-koi worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend.
Zekerheidsstelling
3. AenAroo-koi is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld.
Leveringen
4. De levertijden vermeld bij AenAroo-koi zijn bij benadering, en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. AenAroo-koi is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van AenAroo-koi of zijn leverancier(s).
Overmacht
5. AenAroo-koi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door AenAroo-koi gemaakte kosten.
Vervoer
6. Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van AenAroo-koi. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor AenAroo-koi voor wat betreft het geleverde te vervallen.
Reclames
7. AenAroo-koi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij AenAroo-koi ingekochte producten en/of diensten.
8. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij AenAroo-koi dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door AenAroo-koi gegrond wordt geacht zal AenAroo-koi per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.
Wanprestatie klanten
9 Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is AenAroo-koi gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door AenAroo-koi te maken kosten ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van AenAroo-koi ten laste worden gelegd aan de klant.
De klant is over hetgeen verschuldigd aan AenAroo-koi wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.
Toepasselijk recht
10. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
Privacy Policy

AenAroo-koi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. AenAroo-koi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
AenAroo-koi gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij AenAroo-koi zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. Dit kunt u uitschakelen in uw accountinformatie of ons een email sturen met het verzoek.
  • Als u bij AenAroo-koi een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
AenAroo-koi verkoopt uw gegevens niet
AenAroo-koi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser (cookies off) in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van AenAroo-koi, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

AenAroo-koi is een onderdeel van handelsonderneming W.de Bruijn
KvK.6040229
BTW nummer NL155155593B01 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
Aanbiedingen